คณะกรรมการเขตและกรรมการจังหวัด สมาคมร้านขายยา สมัยที่ 21 (ปี พ.ศ. 2565 – 2566)

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายนพสิทธิ์ หล่อสิริพงษ์ เขต บางขุนเทียน
2 นายสวิน ฌานะจารี เขต ภาษีเจริญ
3 นางสาวเกศกาญจน์ ลิมเรืองวุฒิกุล เขต สาทร
4 นายเจริญ สามัคคยานุสรณ์ เขต บางกอกใหญ่
5 นายสมบุญ พงศ์ชัยกรุง เขต บางเขน
6 นางสาวอัญชิสา ปัญญาสัมฤทธิ์ผล เขต ทุ่งครุ
7 นางวิมลลักษณ์ กิตติศรีไสว เขต คลองเตย
8 นายสุพัฒน์ ตันติภัทราศิลป์ เขต บางกะปิ
9 คุณอาลัก ทัศนปริชญานนท์ เขต สาทร
10 นายจิระศักดิ์ พิทักษ์พรไพศาล เขต จอมทอง
11 นางอำไพ จิตตประสาทศีล เขต หนองแขม
12 นางสุมิตรา บุญศิริ เขต คลองเตย
13 นายณัชพงษ์ จินตนไชยวัฒน์ เขต ประเวศ
14 ภญ.วิกัญญา เจนสุริยะกุล จังหวัด พิษณุโลก
15 นายธนภัทร์ อารีประเสริฐกุล จังหวัด ราชบุรี
16 นายวีระยุทธ มีลาภ  จังหวัด ราชบุรี
17 ภญ.สาวิตรี ปรีดาสุทธิจิตต์ จังหวัด เพชรบูรณ์
18 คุณนัทธ์ฤทัย โค้วรัตนะ จังหวัด หนองบัวลำภู
19 ภญ.พิชญาภา บุญธรรม จังหวัด นนทบุรี
20 ภญ.กรณิการ์ อนุตระกูลชัย จังหวัด เชียงใหม่
21 ภญ.สุรีย์พร เตชะสำราญ จังหวัด สมุทรปราการ
22 นายณัฐพล ยวดยิ่ง จังหวัด สมุทรปราการ
23 ภญ.ณัฐวรรณ ธีรวิชญกุล จังหวัด ระยอง
24 ภญ.ผุสสดี สร้อยทรัพย์ จังหวัด อ่างทอง