กรรมการเขตและกรรมการจังหวัด สมัยที่ 20

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายมานพ หล่อวงศ์สกุล เขต บางขุนเทียน
2 นายสวิน ฌานะจารี เขต ภาษีเจริญ
3 นางสาวเกศกาญจน์ ลิมเรืองวุฒิกุล เขต สาทร
4 นางณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์ เขต ลาดกระบัง
5 นายเจริญ สามัคคยานุสรณ์ เขต บางกอกใหญ่
6 นายสมบุญ พงศ์ชัยกรุง เขต บางเขน
7 ภก.นวัต ชีวะพฤกษ์ เขต ดินแดง
8 นางสาวบุญช่วย เขียวดี เขต ยานนาวา
9 นางสาวธัญญารัตน์ อัครเจริญธีรคุณ เขต สวนหลวง
10 นางสาวอัญชิสา ปัญญาสัมฤทธิ์ผล เขต ทุ่งครุ
11 ภก.ทวีเกียรติ ศุทธาดิศัย เขต ภาษีเจริญ
12 นางวิมลลักษณ์ กิตติศรีไสว เขต คลองเตย
13 นายสุพัฒน์ ตันติภัทราศิลป์ เขต บางกะปิ
14 นางณัฐวดี เชษฐชัยยันต์ เขต บางขุนเทียน
15 นางชานิณี เตชทวีไพศาล เขต ดุสิต
16 นายณัชพงษ์ จินตนไชยวัฒน์ เขต บางกะปิ
17 นายอดิศร กาญจนโสภา เขต บางพลัด
18 นายณัฎฐ์พัฒน์ ทวีคงปัญญา เขต บางคอแหลม
19 นายอาลัก ทัศนปริชญานนท์ เขต สาทร
20 นายกังวาน หวังยิ่งเจริญ เขต ธนบุรี
21 นายจิรศักดิ์ พิทักษ์พรไพศาล เขต จอมทอง
22 นายชูวิทย์ สารพรหม จังหวัด สมุทรปราการ
23 ภก.จิรพงษ์ แม้นจริง จังหวัด สมุทรปราการ
24 นายณัฐพล ยวดยิ่ง จังหวัด สมุทรปราการ
25 นายจักรพรรดิ ไชยสิทธิ์ จังหวัด นนทบุรี
26 นางสาววันทนีย์ ตังประเสริฐ จังหวัด กำแพงเพชร
27 นายคามิน ลิ้มสุวัฒน์ จังหวัด ชัยภูมิ