คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าทีสมาคมร้านขายยา ปี 2566 สมัยที่ 21 (15/04/2566)

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายกรุง สุรเวชสุนทร นายกสมาคมร้านขายยา
2 นายเทวัญ งามบุญสิน กรรมการที่ปรึกษา
3 นางสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษณิต กรรมการที่ปรึกษา
4 นายพรชัย จงจิตอารี กรรมการที่ปรึกษา
5 เภสัชกรชยินท์ จตุรพรประสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
6 นางรพีพร ตันสกุล อุปนายกฝ่ายการเงิน
7 เภสัชกรจำเวียง ทั่งถิร อุปนายกฝ่ายวิชาการ
8 ดร.รัฐกิจพงศ์ เจริญ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
9 นางสาวณิชมน วิริยะลัมภะ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
10 นายณัฐพล งามบุญสิน อุปนายกฝ่ายพัฒนา
11 เภสัชกรชานนท์ เรืองรัตน์วณิชยา เลขาธิการ
12 นางสาววันทนีย์ ตังประเสริฐ รองเลขาธิการ ฝ่ายบริหาร
13 เภสัชกรหญิงจิดาภา ไชยสิทธิ์ รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ
14 นางพรรณเพ็ญ มัทนะไพศาล รองเลขาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 นางสาวชื่นอารมภ์ รามัญจิตร รองเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรม
16 นางสาวนัยน์ปพร คุณกิตติขจรกุล รองเลขาธิการ ฝ่ายพัฒนา
17 นายอดิศร กาญจนโสภา เหรัญญิก
18 นางนันทนา วรรณศิริ นายทะเบียน
19 นางสุภารัตน์ กรรณิกาธนานนท์ บรรณาธิการ
20 นางสาวนัยน์ปพร คุณกิตติขจรกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการ
21 นายภาสกร สกุลปิ่นจง บรรณาธิการและ ไอที
22 นายจักรพรรดิ ไชยสิทธิ์ ฝ่าย ไอที
23 นายณัฎฐ์หฤษฎ อมรศุภรัตน์ ปฏิคม
24 เภสัชกรภีรนนท์ ระวังนาม ฝ่ายวิชาการ
25 นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 นายวิจิตร จตุทิพย์สมพล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
27 นางสมใจ เดชจิจารุวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 เภสัชกรชานนท์ ดวงแข ฝ่ายกิจกรรม
29 นายสุรชัย เกษตรตระการ ฝ่ายกิจกรรม
30 นางสาวบุญช่วย เขียวดี ฝ่ายกิจกรรม
31 นายคามิน ลิ้มสุวัฒน์ ฝ่ายกิจกรรม
32 นายสุวิทย์ ถาวรไกรวงศ์ ฝ่ายกิจกรรม
33 เภสัชกรกานน ธรรมเจริญ ฝ่ายพัฒนา
34 นายอภิสิทธิ์ อัจฉริยะศาสตร์ ฝ่ายพัฒนา
35 นางสาวธิดา เจียรภักดีสมบัติ ฝ่ายพัฒนา
36 นางสาวจีรภา แก้วฉวี ผู้จัดการสมาคม
37 นายปรีชา เพ็ชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวสมาคม