คณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา สมัยที่ 20 ปีบริหาร พ.ศ. 2563-2564

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา นายกสมาคมร้านขายยา
2 นายสงคราม อัจริยะศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษา
3 นายกรุง สุรเวชสุนทร อุปนายกฝ่ายบริหาร
4 นายพรชัย จงจิตอารี อุปนายกฝ่ายการเงิน
5 เภสัชกรภีรนนท์ ระวังนาม อุปนายกฝ่ายพัฒนา
6 เภสัชกรชยินท์ จตุรพรประสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ
7 นางรพีพร ตันสกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
8 นางสมใจ เดชจิจารุวัฒน์ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
9 เภสัชกรหญิงชมพิศ พิทยานนท์ อุปนายกฝ่ายสื่อสาร IT
10 นายวิจิตร จตุทิพย์สมพล อุปนายกฝ่ายประสานงาน
11 นางสุมิตรา บุญศิริ เหรัญญิก
12 นางพรรณเพ็ญ มัทนะไพศาล เลขาธิการ
13 นางสาวนัยน์ปพร คุณกิตติขจรกุล รองเลขาธิการ (ฝ่ายวิชาการ)
14 นางสุภารัตน์ กรรณิกาธนานนท์ รองเลขาธิการ (ฝ่ายงบประมาณ)
15 นางสาวธิดา เจียรภักดีสมบัติ รองเลขาธิการ (ฝ่ายกิจกรรม)
16 ดร.รัฐกิจพงศ์ เจริญ ประชาสัมพันธ์
17 นายภาสกร สกุลปิ่นจง บรรณาธิการ
18 นางนันทนา วรรณศิริ นายทะเบียน
19 นายณัฐพล งามบุญสิน ผู้ช่วยนายทะเบียน
20 นายวรรณพงษ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ฝ่ายกฎหมาย
21 เภสัชกรกานน ธรรมเจริญ ฝ่ายวิชาการ
22 เภสัชกรหญิงจิดาภา ไชยสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการ
23 เภสัชกรจำเวียง ทั่งถิร ฝ่ายวิชาการ
24 เภสัชกรชานนท์ ดวงแข ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสาร IT
25 เภสัชกรอัษฎาวุธ แก่งศิลาลัย ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสาร IT
26 นายณัฎฐ์หฤษฎ อมรศุภรัตน์ ปฏิคม
27 นางอำไพ จิตตประสาทศีล ผู้ช่วยปฏิคม
28 นางสุพรรณี ปานเสถียรสกุล กรรมการ
29 นายอภิสิทธิ์ อัจฉริยะศาสตร์ กรรมการ
30 นายสุรชัย เกษตรตระการ กรรมการ
31 นางสาวชื่นอารมภ์ รามัญจิตร กรรมการ