ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา สมัยที่ 20

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
2 ภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3 คุณวินัย วีระภุชงค์ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
4 คุณสุขสันต์ จิระจิรยาเวช อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
5 คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์ อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
6 คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
7 คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
8 ดร.จิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
9 คุณเทวัญ งามบุญสิน อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
10 คุณปริญญา อัครจันทโชติ อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
11 ภก.สมโภชน์ หงษ์กิตติยานนท์ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
12 คุณเจริญสุข กิจอิทธิ บริษัท เจริญสุขเภสัช (ฮุ่นชิว) จำกัด
13 คุณศานิต ศรีสังข์ อดีตนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14 ดร.ไพศาล เวชพงศา บริษัท ห้างขายยาตราเสือขาว จำกัด
15 ดร.วีระศักดิ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์ บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยน จำกัด
16 ดร.วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
17 ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
18 ภญ.ลลนา เสตสุบรรณ นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาและแผนปัจจุบัน
19 คุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ นายกสมาคมเภสัชพาณิชย์
20 ภก.ชูศักดิ์ ไมตรีมิตร ที่ปรึกษาชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
21 ผศ.ดร.ภก.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ดร.ภญ.พรทิพย์ เจียมสุชน กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
23 ภญ.สุวพิศ ธีรภัทรสกุล บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
24 คุณสฤษดิ์ เวชสุภาพร บริษัท เวลเกท กรุ๊ป จำกัด
25 ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
26 คุณเมธา สิมะวรา นายกสมาคมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
27 คุณวิรุฬ ศรีศศิ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
28 คุณธวัช ฐิตธรรมพันธุ์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
29 คุณสิทธิชัย สมบูรณ์เวชชการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
30 ภก.วรเทพ ปัญญายงค์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
31 คุณชัยพฤกษ์ สุนทร บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
32 คุณวินัย วินัยสุรเทิน บริษัท ตราลิงถือลูกท้อ จำกัด
33 คุณธนิตา มงคลวัฒนลีลา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
34 คุณพิมพ์ฉวี สิงห์คิบุตร หน้าห้องรองเลขาธิการ สำนักงาน อย.
35 ภก.กำพล กุลบุศย์ บริษัท จักรเพชรเภสัช จำกัด
36 คุณประจักษ์ ตันติรัศมี ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยาจังหวัดสมุทรปราการ