คณะที่ปรึกษา สมาคมร้านขายยา สมัยที่ 21 (ปี พ.ศ. 2565 – 2566)

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 คุณวินัย วีระภุชงค์ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
3 รศ.ดร.ภก.นิมิต วรกุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 คุณสุขสันต์ จิระจิรยาเวช อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
5 คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์ อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
6 คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
7 คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
8 ดร.จิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
9 คุณเทวัญ งามบุญสิน อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
10 คุณปริญญา อัครจันทโชติ อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
11 คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์ อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
12 คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา อดีตนายกสมาคมร้านขายยา
13 ภก.สมโภชน์ หงษ์กิตติยานนท์ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
14 คุณเจริญสุข กิจอิทธิ บริษัท เจริญสุขเภสัช (ฮุ่นชิว) จำกัด
15 ดร.ไพศาล เวชพงศา บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด
16 ดร.วีระศักดิ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์ บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยน จำกัด
17 ดร.วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
18 ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
19 ภญ.ลลนา เสตสุบรรณ นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
20 คุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ นายกสมาคมเภสัชพาณิชย์
21 ภก.ชูศักดิ์ ไมตรีมิตร ที่ปรึกษาชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
22 ผศ.ดร.ภก.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23 คุณสฤษดิ์ เวชสุภาพร บริษัท เวลเกท กรุ๊ป จำกัด
24 ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
25 คุณเมธา สิมะวรา นายกสมาคมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
26 คุณวิรุฬ ศรีศศิ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
27 คุณธวัช ฐิตธรรมพันธุ์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
28 คุณสิทธิชัย สมบูรณ์เวชชการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
29 ภก.วรเทพ ปัญญายงค์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
30 คุณชัยพฤกษ์ สุนทร บริษัท โอเร็กเทรดดิ้ง จำกัด
31 ภก.กำพล กุลบุศย์ บริษัท จักรเพชรเภสัช จำกัด
32 คุณศานิต ศรีสังข์ อดีตนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
33 คุณสุธรรม ถนอมบูรณ์เจริญ