ประวัติสมาคม

สมาคมร้านขายยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า และ นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2524 สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า25คน ตามข้อบังคับของสมาคมฯโดยมี นายสุขสันต์ จิรจริยาเวชดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก ซึ่งเป็นสมัยที่ 1 และได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2525-2526 จนครบวาระ

ประวัติสมาคม

สมาคมร้านขายยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า และ นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2524 สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า25คน ตามข้อบังคับของสมาคมฯโดยมี นายสุขสันต์ จิรจริยาเวชดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก ซึ่งเป็นสมัยที่ 1 และได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2525-2526 จนครบวาระ

พัฒนาร้านขายยาเดี่ยวทั่วประเทศ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าปลีกสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ โดยจะทำให้ผู้บริโภคมองเห็นร้านขายยาเป็นหน่วยสุขภาพที่เป็นมิตรกับชุมชน

พัฒนาร้านขายยาเดี่ยวทั่วประเทศ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าปลีกสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ โดยจะทำให้ผู้บริโภคมองเห็นร้านขายยาเป็นหน่วยสุขภาพที่เป็นมิตรกับชุมชน

 • การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่ท้อแท้ และคิด และเลิกกิจการ
 • การสร้างพลังของร้านขายยาเดี่ยวผ่านกลุ่มเครือข่าย
 • การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการจัดการให้มากขึ้น
 • การเพิ่มสินค้า และบริการในร้านขายยาให้หลากหลายขึ้น เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์สุขภาพของชุมชน
 • การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่ท้อแท้ และคิด และเลิกกิจการ
 • การสร้างพลังของร้านขายยาเดี่ยวผ่านกลุ่มเครือข่าย
 • การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการจัดการให้มากขึ้น
 • การเพิ่มสินค้า และบริการในร้านขายยาให้หลากหลายขึ้น เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์สุขภาพของชุมชน
 • เป็นศูนย์กลางของสมาชิก ในการรวบรวมปัญหาและความต้องการต่างๆ
 • หาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้กับสมาชิก
 • เจรจา และสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สู่สมาชิกทั่วไปเกี่ยวกับสมาคม
 • เป็นศูนย์กลางของสมาชิก ในการรวบรวมปัญหาและความต้องการต่างๆ
 • หาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้กับสมาชิก
 • เจรจา และสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สู่สมาชิกทั่วไปเกี่ยวกับสมาคม
 • มีความจริงใจในการประกอบกิจการ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • มีใจรักการบริการ และมีจิตอาสา ทั้งต่อสมาคมฯ และชุมชน
 • ให้เกียรติกับผู้ประกอบการร้านยาเดี่ยวด้วยกัน
 • มีความสามัคคี แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
 • มีความจริงใจในการประกอบกิจการ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • มีใจรักการบริการ และมีจิตอาสา ทั้งต่อสมาคมฯ และชุมชน
 • ให้เกียรติกับผู้ประกอบการร้านยาเดี่ยวด้วยกัน
 • มีความสามัคคี แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง

เอกสารจากทางสมาคม

ข้อบังคับสมาคมร้านขายยา

ดาวน์โหลดเอกสาร