ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม ปี 2565 (สมัยที่ 21)

26 ตุลาคม  2565

แถลงการณ์จากสมาคมร้านขายยา

                วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมร้านขายยานั้นเป็นไปเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพร้านขายยาของสมาชิกสมาคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ เป็นสำคัญ ทางสมาคมมีความเข้าใจดีในเรื่องความจำเป็นที่ร้านขายยาจะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการ ให้มีความปลอดภัยจากการใช้ยา อีกทั้งเข้าใจดีในความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านยาจำนวนมากที่อาจจะต้องปิดกิจการลง เพราะความไม่สอดคล้องของข้อบังคับและบทลงโทษจากสภาเภสัชกรรมกับสภาวะความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลต่อความไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน  ด้วยเช่นกัน ทางสมาคมร้านขายยาใคร่ขอความร่วมมือจากสภาเภสัชกรรมและองค์กรเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรม ในการจัดหาเภสัชกรมาประจำร้านขายยาที่ยังขาดแคลนเภสัชกรอยู่เป็นจำนวนมาก ในอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ สมดังเจตนารมณ์ของสภาเภสัชกรรม ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด  ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม

                สมาคมร้านขายยาใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการร้านขายยาทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงร้านของท่านเข้าสู่มาตรฐาน GPP  โดยทางสมาคมร้านขายยายินดีช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ และยินดีเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับภาครัฐบาล และสภาวิชาชีพฯ เพื่อให้สมาชิกร้านขายยาสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ อย่างมั่นคง และมีมาตราฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายของทางราชการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้มารับบริการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรุง  สุรเวชสุนทร)

นายกสมาคมร้านขายยา