กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน ปี 2565 (สมัยที่ 21)

    สมาคมร้านขายยา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

    1. โรงเรียนวัดโป่งแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้านชุดใหญ่และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 88 คน เสร็จแล้วคณะกรรมการสมาคมฯ รับประทานอาหารร่วมกัน
    2. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ อ.เมือง จำนวน 29 คน บริจาคสิ่งของให้เกับเด็กกำพร้า ที่ได้ผลกระทบจากเชื้อ HIV
    3. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อ.ท่าใหม่ บริจาคสิ่งของ พร้อมตู้ยาสมัญประจำบ้าน จำนวน 50 คน