กิจกรรม เดือนตุลาคม ปี 2565 (สมัยที่ 21)

  • วันที่ 3 ตูลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา พบ ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมกัน ..เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้านขายยาจำเป็นต้อง ปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนา อย่างต่อเนื่องและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการที่เหมาะสม ทางสมาคมฯ ในฐานะองค์กรที่ต้องดูแลสมาชิก จึงเห็นควรที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาร้านยา และสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพนิสิต/นักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อๆ ไป สมาคมฯ ขอมอบเงินสนับสนุน ผ่านนายกสโมสรนิสิตณะเภส้ชศาสตร์
  • ช่วงบ่าย 3 ตูลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา พบ ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมกัน ..เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้านขายยาจำเป็นต้อง ปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนา อย่างต่อเนื่องและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการที่เหมาะสม ทางสมาคมฯ ในฐานะองค์กรที่ต้องดูแลสมาชิก จึงเห็นควรที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาร้านยา และสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพนิสิต/นักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อๆ ไป สมาคมฯ ขอมอบเงินสนับสนุน ผ่านนายกสโมสรนิสิตณะเภส้ชศาสตร์
  • วันพุธที่ 5 ตูลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา เข้าพบอาจารย์ ดร.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาร้านขายยาระหว่างคณะเภสัชศาตร์และสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาได้มอบเง้นสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาและยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ ผ่านนายกสโมสรฯ
  • วันพุฤหัสบดีที่ 6 ตูลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา เข้าพบ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาร้านขายยาระหว่างคณะเภสัชศาตร์และสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาและยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ ผ่านนายกสโมสรฯ
  • วันศุกร์ที่ 7 ตูลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา เข้าพบ รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา Arrum Jessadayannamaetha คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาร้านขายยาระหว่างคณะเภสัชศาตร์และสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร อีกทั้งขอสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาและยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ ผ่านนายกสโมสรฯ
  • วันศุกร์ที่ 7 ตูลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา เข้าพบ ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง รักษาการคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรอีสเทิร์นเอเชีย และคณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาร้านขายยาระหว่างคณะเภสัชศาตร์และสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร อีกทั้งขอสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาและยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ ผ่านนายกสโมสรฯ..