วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา พบ ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมกัน ..เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้านขายยาจำเป็นต้อง ปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนา อย่างต่อเนื่องและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการที่เหมาะสม ทางสมาคมฯ ในฐานะองค์กรที่ต้องดูแลสมาชิก จึงเห็นควรที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาร้านยา และสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพนิสิต/นักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อๆ ไป สมาคมฯ ขอมอบเงินสนับสนุน ผ่านนายกสโมสรนิสิตณะเภส้ชศาสตร์

รายชื่อ กรรมการบริหารสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคม ที่ปรึกษาสมาคม กรรมการเขต คณะทำงาน

  1. เภสัชกรชยินท์ จตุรพรประสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
  2. เภสัชกรชานนท์ เรืองรัตน์วณิชยา เลขาธิการ