วันที่ 5 ตุลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา เข้าพบอาจารย์ ดร.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาร้านขายยาระหว่างคณะเภสัชศาตร์และสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาได้มอบเง้นสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาและยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ ผ่านนายกสโมสรฯ

รายชื่อ กรรมการบริหารสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคม ที่ปรึกษาสมาคม กรรมการเขต คณะทำงาน

  1. นายคามิน ลิ้มสุวัฒน์