วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา เข้าพบ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาร้านขายยาระหว่างคณะเภสัชศาตร์และสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาและยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ ผ่านนายกสโมสรฯ

รายชื่อ กรรมการบริหารสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคม ที่ปรึกษาสมาคม กรรมการเขต คณะทำงาน