กิจกรรม ปี 2565 (สมัยที่ 21)

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 สมาคมร้านขายยา เข้าพบ รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา Arrum Jessadayannamaetha คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาร้านขายยาระหว่างคณะเภสัชศาตร์และสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร อีกทั้งขอสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาและยินดีสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ ผ่านนายกสโมสรฯ

รายชื่อ กรรมการบริหารสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคม ที่ปรึกษาสมาคม กรรมการเขต คณะทำงาน