เกี่ยวกับสมาคมร้านขายยา

สมาคมร้านขายยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า และ นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2524 สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า25คน ตามข้อบังคับของสมาคมฯโดยมี นายสุขสันต์ จิรจริยาเวชดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก ซึ่งเป็นสมัยที่ 1 และได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2525-2526 จนครบวาระ

เกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคมร้านขายยา

สมาคมร้านขายยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า และ นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2524 สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า25คน ตามข้อบังคับของสมาคมฯโดยมี นายสุขสันต์ จิรจริยาเวชดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก ซึ่งเป็นสมัยที่ 1 และได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2525-2526 จนครบวาระ

เกี่ยวกับสมาคม

ติดต่อสมาคมร้านขายยา

ช่องทางติดต่อสอบถามสมาคมร้านขายยา

ติดต่อสมาคม

สาระน่ารู้

ความรู้เกี่ยวกับร้านขายยา

สาระน่ารู้ทั้งหมด

สาระน่ารู้

ความรู้เกี่ยวกับร้านขายยา

สาระน่ารู้ทั้งหมด
oddsdigger