สรุปสาระสำคัญการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 โดย ปริญญา อัครจันทโชติ

 

 

สรุปสาระสำคัญการรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2553

 

ที่โรงแรมมิราเคิล

 

 

เป็นการรับฟังความคิดเห็นในสองกลุ่ม คือกลุ่มสุขภาพ และกลุ่มเกษตร

 

 

กลุ่มสุขภาพ ประเด็นเน้นไปที่เรื่องสิทธิบัตร, บริการสุขภาพ และเรื่องเหล้า บุหรี่

 

 

กลุ่มเกษตร ประเด็นเน้นไปที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

กลุ่มผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เป็นภาคประชาสังคม NGO และหน่วยงานภาครัฐ

 

 

ผมได้เสนอประเด็น มาตรการทำให้ทุนขนาดใหญ่และทุนขนาดเล็กอยู่ร่วมกันได้  และประเด็นการจัดทำฐานข้อมูล cartoon sex Patient Profile โดยภาครัฐ เพื่อที่หากร้านยาต่างชาติเข้ามาเปิดร้านยาเครือข่าย  จะได้ไม่สามารถเอาข้อมูลสุขภาพของคนไทยไปได้

  

 

ความสนใจของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มสุขภาพ  มุ่งไปที่ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปยังไมทั่วถึง  แม้แต่บุคคลากรทางการแพทย์ยังบอกเองว่า บุคคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ  lesbians sex จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการรักษา  ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกร้องให้มี พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์

  

 

โดยสรุป  mature porn ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยที่จะให้จัดทำ FTA ในเรื่องสุขภาพในขณะนี้