ประกาศกระทรวงสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

รายชื่อ

ดาวน์โหลด

 

1.

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

2.

 

เรื่อง กำหนดจำนวนสถานที่ขายยา แผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ ที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษในแต่ละจังหวัด

 

 

 

3.


 เรื่อง กำหนดด่านนำเข้า

 

 

 

4.

 

เรื่อง การกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546

 

 

 

5.

 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การนำหรือสั่งยาเข้ามาใน ราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มียาจำพวก ลดอาการอักเสบ (Anti-Inflammatory) หรือ ยาจำพวกระงับปวด (Analgesics) หรือ ยาจำพวกลดไข้ (Antipyretics) ผสมกับ ยาจำพวกคอร์ติโคสเตอร์รอยด์ (Corticosteroids) ที่มีความมุ่งหมาย สำหรับใช้รับประทาน

 

 

 

6.

 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การผลิตและการนำหรือสั่งยา เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มีตัวยา Amidopyrine หรือ Aminophenazone เป็น Combination

 

 

 

7.

 

เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ

 

 

 

8.

 

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก

 

 

 

9.

 

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือน การใช้ยาไว้ในฉลาก และที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน

 

 

 

10.

 

เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน
        - ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
          [พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 100 พ.ศ

 

 

 

 11.

 

เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน
        - ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
          [พ.ศ. 2542]

 

 

 

12.

 

เรื่อง ยาอันตราย

 

 

 

13.

 

เรื่อง ระบุตำรายา

 

 

 

14.

 

เรื่อง ระบุโรคที่ต้องห้าม เป็นผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา

 

 

 

15.

 

เรื่อง ระบุวัตถุที่เป็นยา

 

 

 

16.

 

 

เรื่อง โรคหรืออาการของโรค ที่ห้ามโฆษณายา ว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกัน

 

 

 

17.

 

 

เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้น ไม่เป็นยา

 

18.

 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำ หรือสั่งยาเข้ามา ในราชอาณาจักร โดยไม่ต้อง ขึ้นทะเบียนตำรับ

 

 

 

19.

 

 

เรื่อง อายุการใช้ของยา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) lesbian videos ที่ใช้สำหรับตา