กฎกระทรวงเกี่ยวกับยา PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

รายชื่อ

ดาวน์โหลด

 

1.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 15 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน)

 

 

2.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 16 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตนำหรือสั่งยายาแผนปัจจุบันฯ)

 

 

 

3.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 17 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ)

 

 

 

4.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 18 (เนื้อหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ)

 

 

 

5.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 19 (เนื้อหาเกี่ยวกับประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)

 

 

 

6.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 20 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืน)

 

 

 

7.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 21 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ข.ย. 15 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์ .. เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยา ขย1, ขย2, ขย3)

 

 

 

8.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 22 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ย.บ. 13 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์ .. เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยาแผนโบราณ)

 

 

 

9.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 24 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจสอบยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และวิธีการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า, แบบ นยด.)

 

 

 

10.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 25 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด, วิธีเคลือบ, เงื่อนไขการใช้สารปรุงแต่งและวัตถุกันเสีย ตลอดจนวิธีตรวจสอบยาแผนโบราณที่ผลิตตามวิธีดังกล่าว)

 

 

 

 11.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 26 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การกำหนดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต/ใบแทนสถานที่ประกอบการยา,ทะเบียนตำรับยา, ค่าวิเคราะห์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนสำหรับยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ)

 

 

 

12.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 27 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยาจากสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต)

 

 

 

13.

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 28 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่จากสถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาต สำหรับยาแผนโบราณทุกประเภท)

 

 

 

14.

 

กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2546

 

 

 

15.

 

กฎกระทรวง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา ในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗