(ร่าง) กฎกระทรวงเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต เกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบัน PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

(ร่าง)

กฎกระทรวง

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต เกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ….

 


 

          เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการบริการทางเภสัชกรรมชุนชนให้สูงขึ้น อันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของผู้บริโภคยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย  รวมทั้งให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนและทิศทางการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 25 มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 40 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 14 มาตรา 17 มาตรา 26 มาตรา 39 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. celebrity porn 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยา

( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 milf porn มาตรการ 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ให้ยกเลิก

                ( 1 ) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

                ( 2 ) กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

 

          ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาต

               ( 1 ) lesbian videos ขายยาแผนปัจจุบัน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้

               ( 2 ) ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ให้ยื่นคำขอ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

               ( mom sex 3 ) ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

               ( 4 ) ขายส่งยาแผนปัจจุบันให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ขย 1/2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

 

  อ่านเพิ่มเติม