(ร่าง) กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยา ฉบับที่ ..... พ.ศ. ...... PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

(ร่าง)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ .. ( พ.ศ. …. )

ปรับปรุงตามมติที่ประชุม วันที่ 22 พค.49

 


 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 80 มาตรา 82 และมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 ( พ.ศ. 2525 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

 

          ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

               2.1 คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบ ย.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้

               2.2 หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ celebrity porn site ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา

               lesbian videos 2.3 กรณียานำเข้าให้มีหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

                     2.3.1 mature women หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิต

                     2.3.2 หนังสือรับรองการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์

               2.4 free cartoon porn หลักฐานอื่นๆ

                     หลักฐานในข้อ 2.2 2.3 black sex และ 2.4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นความจำเป็นของยาแต่ละประเภทตามที่รัฐมนตรีประกาศ

               2.5 ฉลากและเอกสารกำกับยา โดยให้มีรายละเอียดตามข้อกำหนดที่รัฐมนตรีประกาศ

               2.6 ยาตัวอย่างตามตำรับที่ขอขึ้นทะเบียน

 

 

 อ่านเพิ่มเติม