เหตุผลในการออก (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ...... PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย

 

๑ ชื่อร่างกฎหมาย

 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ….

 

๒ ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ

 

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

๓ ความเป็นมา

 

          พระราชบัญญัติยาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นพระราชบัญญัติยา พ.ศ ๒๕๑๐ มี การแก้ไขปรับปรุงทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) mature ladies พ.ศ. ๒๕๒๗ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

 

          hot milf porn เนื่องจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติหลายส่วนไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านยา การพัฒนาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการกำหนดมาตรฐานสากล lesbian movies การขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา อันจะส่งผลต่อให้มาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภคไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  นอกจากนั้นบทบัญญัติก็เป็นอุปสรรค ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมและพัฒนายาสมุนไพรและยา แผนโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาของประเทศที่ใช้ทรัพยากรในประเทศ และสามารถจะพัฒนาเพื่อทดแทนการนำเข้ายาที่เป็นเคมีภัณฑ์ซึ่งประเทศจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

 

 

  อ่านเพิ่มเติม