(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ........ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติยา

พ.ศ. ….

______________

หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา

 

เหตุผล

 

          เนื่องจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ sex cartoons ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวในเรื่องมาตรการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยา หลักเกณฑ์ วิธีการในการผลิตยา lesbian movies การขายยา การติดตามความปลอดภัยของยา การควบคุมการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลยาที่ถูกต้อง ตลอดจนขจัดอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา mature porn และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรในประเทศและภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ได้ปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

 

  อ่านเพิ่มเติม