ความรู้ด้านกฎหมาย
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หนังสือห้ามขายฟอร์มาลีน 848
2 หลังสือห้ามลักลอบขายยา Alprazolam 861
3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบั นตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗ 1051
4 กฎกระทรวงเกี่ยวกับยา 2386
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 1970
6 พรบ.ยา พ.ศ.2510 3428
7 พรบ.ยา พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 3) 2349
8 พรบ.ยา พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 4) 1762
9 พรบ.ยา พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 5) 2989
10 นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2536 1951
11 (ร่าง) กฎกระทรวงเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต เกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบัน 2797
12 (ร่าง) กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยา ฉบับที่ ..... พ.ศ. ...... 1673
13 เหตุผลในการออก (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ...... 1788
14 (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ........ 1974
15 A Compilation of Laws on Food and Drug 1728
16 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (27 ก.พ. 50, อยู่ระหว่างนำเสนอเข้า ครม.) 2273