โรคกระดูกพรุน PDF พิมพ์ อีเมล
Share


ความหมาย
: “โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)” คือ ภาวะที่ปริมาณมวลกระดูกทั่วร่างกายลดลง ร่วมกับ การเปลี่ยนแปลงโรคงสร้างภายในที่เสื่อมลง สูญเสียความแข็งแรง อาจแตกหักได้ง่าย


เกณฑ์การวินิจฉัย “โรคกระดูกพรุน”


ความหนาแน่นมวลกระดูก มากกว่า -1.0 S.D.                          ปกติ

ความหนาแน่นมวลกระดูก -1.0 S.D.ถึง-2.5 S.D.                     กระดูกบาง

ความหนาแน่นมวลกระดูก น้อยกว่า – 2.5 S.D.                        กระดูกพรุน

 

S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยของค่ามวลกระดูกของคนปกติอายุระหว่าง celebrity sex tapes 25-35 ปี

 

 

“โรคกระดูกพรุน”แบ่งออกเป็นสองชนิดตามสาเหตุที่เกิด

 

“โรคกระดูกพรุน”ที่ไม่มีสาเหตุเฉพาะ พบใน 3 ช่วงอายุ คือ วัยผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาว วัยเด็ก ทั้งนี้วัยผู้สูงอายุ พบมากที่สุด และ มักเป็นกระดูกพรุนหลังหมดระดู (วัยทอง)ในเพศหญิงอายุ 55-65 ปี และ ช่วง 10-20 ปีแรกหลังหมดระดู (วัยทอง) และ ในวัยชราพบในอายุมากกว่า 70 free milf porn ปี ทั้งสองเพศ

 

 

“โรคกระดูกพรุน” ที่มีสาเหตุชัดเจน เช่น การเป็นโรค hyperthyroidism, cushing’s syndrome หรือ การได้รับยาคอร์ติโคเสตอรอยด์เป็นเวลานานระบาดวิทยา

 

    - พบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 10 เท่า
    - 1 ใน 3 ของเพศหญิงที่อายุมากกว่า 65 ปี มีกระดูกสันหลังยุบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
    - การเกิดกระดูกสะโพกหักในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 2-3 เท่า

 

 

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคกระดูกพรุน


     - มีประวัติกระดูกพรุนในครอบครัว
     - รูปร่างผอม เล็ก

     - ไม่มีระดู หรือ หมดระดูก่อนวัย ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน

     - ออกกำลังกายหักโหมมากเกินไป
     - ขาดแอนโดรเจน
     - ดื่มกาแฟปริมาณมาก
     - รับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมน้อยเกินไป
     - ดื่มแอลกอฮอล์มาก
     - รับประทานเนื้อสัตว์มาก
     - เป็นโรคไทรอยด์ ชนิดไทรอยด์มาก
     - ไม่เคยออกกำลังกาย หรือ เคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากๆ

 


อาการ
“โรคกระดูกพรุน”

กระดูกสันหลังยุบในผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการปวดหลังอย่างต่อเนื่อง ตัวเตี้ยลง หลังค่อม การเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก หายใจลำบากเนื่องจากการทำ

งานของปอดลดลง รับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากปริมาตรช่องท้องเล็กลง เป็นต้น

 

 

การป้องกันและรักษา

 

      - รับประทานสารอาหารที่มีแคลเซี่ยมอย่างเพียงพอ

      - ออกกำลังกายอย่างพอดี
      - หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้มวลกระดูกลดลงจามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
      - การรักษาโดยการใช้ยารักษาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก และ ยาส่งเสริมการสร้างกระดูก

 

 

การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน มี 2 แบบ

      - ยาต้านการสลายกระดูก : Estrogen, Tamoxifen, Calcitonin, Bisphosphase, Gallium nitrate, Strontium salt, Potassium bicarbonate
      - ยาเพิ่มการสร้างกระดูก : Sodium fluoride, parathyroid hormone, IGF-I, Strontium salt, Silicon containing compound

 

 

“Estrogen” (เอสโตรเจน)

บ่งใช้ในสตรีวัยหลังหมดระดู(วัยทอง) หรือ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าปริมาณมวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็ว และ บ่งใช้ในกรณีปริมาณมวลกระดูกต่ำกว่าเกณฑ์

     - ควรได้รับ Estrogen ทดแทนทันทีที่หมดระดู หรือ ภายใน 5 ปีแรก
     - การให้ยาขึ้นกับดุลพินิจย์ของแพทย์ และ ในรูปแบบยารับประทานที่นิยมใช้ ได้แก่ conjugated equine estrogen 0.625 mg/วัน , estradoil variate 2 mg/วัน, micronized estradiol 0.5 mg/วัน ,ethinyl estradiol 25 microgram/วัน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแผ่นแปะเอสโตรเจนอีกด้วย
     - ควรได้รับยาต่อเนื่อง และ ตรวจวัดปริมาณมวลกระดูกหลังจากรับยาหนึ่งปี เพื่อดูผลการตอบสนอง
     - การได้รับแคลเซียมร่วมด้วยจะทำให้การรักษาภาวะกระดูกพรุนเป็นไปได้อย่างดีขึ้น
     - ห้ามให้เอสโตรเจนในกรณีที่ มีเลือดออกทางโพรงมดลูกโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นโรคตับ หรือ โรคมะเร็ง เป็นต้น

 

 

“Calcitonin”

มีประโยชน์ในการรักษาโรคกระดูกพรุนที่เกิดจากการสลายกระดูก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและ สามารถลดอุบัติการณ์เกิดกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกหักได้

     - ฤทธิ์ลดปวดจะเกิดหลังจากได้รับยา 2 สัปดาห์ และฤทธิ์ต่อการเพิ่มมวลกระดูกจะเกิดโดยประมาณ 6 เดือน
     - การบริหารยา ทำได้โดย การฉีด การพ่นทางจมูก การเหน็บทางทวาร
     - “Calcitonin”
ออกฤทธิ์ดีแต่ข้อเสียคือราคาแพง และการที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารยา
     - อาการข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
     - ห้ามให้ยาร่วมกับเอสโตรเจน

 

 

“Bisphosphate”

เป็นยาที่ได้ผลการตอบสนองดีมากในปัจจุบัน milf porn ยาจะยับยั้งการสลายแคลเซียมโดยการรบกวนการจับผลึกของแคลเซียม ชื่อสามัญของยากลุ่มนี้ : chrodronate, pamidronate, tiludronate, alendronate(Fosamax), ibandronate, ebony sex risedronate(Actonel)

      - สามารถลดอัตราการสลายกระดูกได้ถึง 50 % และเป็นยาเลือกใช้ตัวแรกที่เลือกใช้ตัวแรก
      - ยาทำให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นอย่างดี โดยอาการข้างเคียงน้อยมาก
      - การบริหารยากลุ่มนี้(วิธีรับประทานยา) :
                    - ต้องรับประทานตอนเช้าขณะท้องว่าง
                    - ดื่มน้ำตามมากๆ
                    - ขณะรับประทานยาให้อยู่ในท่านั่งหรือยืนตรงเท่านั้น
                    cartoon porn pics - งดอาหารอย่างน้อยครึ่งชัวโมงหลังได้รับยา

      - อาการข้างเคียง : อาการคลื่นไส้ อาเจียน โรคหลอดอาหารอักเสบ

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

 

บทความอื่นๆ