สมาคมร้านขายยาได้จัดโครงการความรู้จากโรงเรียนสู่บ้าน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่ง กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

      celebrity porn เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  สมาคมร้านขายยาได้จัดโครงการความรู้

จากโรงเรียนสู่บ้าน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  เขตตลิ่ง กรุงเทพฯ 

 

      โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หรืออาการที่พบได้บ่อยๆ mature porn ใน

ชีวิตประจำวันรวมถึงการป้องกันและการปฏิบัติตัวเบื้องต้น ความรู้เหล่านี้ได้ถ่าย

ทอดถึงนักเรียน และครูอาจารย์สู่ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเอง คนใน

ครอบครัว และคนใกล้ชิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสมาคม