เกี่ยวกับสมาคม
รายละเอียดการรับสมัครสมาชิก PDF พิมพ์ อีเมล


กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียดส่งกลับมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 Download ใบสมัคร

 

 
แบบฟอร์มใบสมัคร PDF พิมพ์ อีเมล
logoforformnew
 

  สาส์นจากกรรมการที่ปรึกษา   

  รายชื่อคณะกรรมการ

  ประวัตินายกสมาคม 

  ข้อบังคับสมาคมร้านขายยา 

             
 
ประวัติการก่อตั้งสมาคมร้านขายยา PDF พิมพ์ อีเมล

 

            สมาคมร้านขายยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า และ นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524

 

            หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2524 สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า  25  คน ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  โดยมี นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก ซึ่งเป็นสมัยที่ 1 และได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2525-2526 จนครบวาระ

 

            วันที่ 22 เมษายน 2527  สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2526  และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จำนวน 27 คน มีนายวิษณุ  หงส์พงศ์  เป็นนายกสมาคมฯ ในสมัยที่ 2 พ.ศ.2527-2528

 

            วันที่ milf porn 26 มกราคม 2529  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2528 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จำนวน 26 คน โดยมีนายสุขสันต์  จิรจริยาเวช เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2529-2530 จนครบวาระ

 

            วันที่ 31 มกราคม 2531 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2530  มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี พ.ศ.2531-2532 จำนวน 29 คน โดยมีนาย วิษณุ  หงส์พงศ์  เป็นนายกสมาคมฯ ในสมัยที่ 4 คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2531  จนถึง เมษายน 2532  นายวิษณุ  หงส์พงศ์  นายกสมาคมฯ มีความจำเป็นต้องลาออกเนื่องจากได้เลิกกิจการร้านขายยา  จึงทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้เลือกตั้งนายพิเชษฐ์  เวชจตุพร  อุปนายกสมาคมฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมสืบแทน นายวิษณุ  หงส์พงศ์  ไปจนหมดสมัยที่ 4

 

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2533 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2532 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในปี 2533-2534 จำนวน 30 คน โดยมีนายพิเชษฐ์  เวชจตุพร เป็นนายกสมาคมฯในสมัยที่ 5

วันที่ 19 มกราคม 2535 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2534 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พ.ศ.2535-2536  จำนวน 30 คน โดยมีนายพิเชษฐ์  เวชจตุพร เป็นนายกสมาคมฯในสมัยที่ celebrity porn 6  

 

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2537 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2536 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พ.ศ.2537-2538 จำนวน 31 คน มี นายเทพรักษ์  สุรทานต์นนท์  เป็นนายกสมาคมฯ ในสมัยที่ 7

วันที่ 28 มกราคม 2539 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2538 ขึ้น เลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารชุดใหม่พ.ศ.2539-2540 มีนายเทพรักษ์  สุรทานต์นนท์ เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 8

 

            วันที่ 22 กุมภาพันธ์   2541  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2540 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในปี  พ.ศ.2541-2542 จำนวน 34 คน มี นางสุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 9

 

            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่สมัยที่ 10 พ.ศ.25443-2544 จำนวน 31 คน โดยมีนาง สุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 10  จนครบวาระ

 

            วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่สมัยที่ 11 พ.ศ.2545-2546  จำนวน 28 คน โดยมีนาย สมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี  เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 11

 

            วันที่ 3 มีนาคม 2547 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่สมัยที่ 12 พ.ศ.2547-2548 จำนวน 27 คน โดยมีนาย สมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี  เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 12  จนครบวาระ

 

            วันที่ 15 มีนาคม 2549 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่สมัยที่ 13 พ.ศ.25449-2550 จำนวน 26 คน โดยมีนายจิตตวุฒิ  ลิ้มศิริเศรษฐกุล lesbian videos  เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 13  

วันที่ 16 ebony porn มีนาคม 2551 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่สมัยที่ 14 พ.ศ.2551-2552 จำนวน 28 คน มีนายจิตตวุฒิ  ลิ้มศิริเศรษฐกุล เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 14  

 

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ mature porn 15 พ.ศ.25443-2544 จำนวน 32 คน โดยมีนาย เทวัญ งามบุญสิน  เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 15 จนถึงปัจจุบัน