รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา

สมัยที่ 16 ปีบริหาร 2555-2556 (วาระ 2 ปี)

   

ลำดับ

ชื่อ - lesbians having sex สกุล

ตำแหน่ง

1

นายเทวัญ งามบุญสิน

นายกสมาคมร้านขายยา

2

นายนิรันดร์ อังคณาพาณิช

อุปนายกฝ่ายการเงิน

3

นายสงคราม อัจฉริยะศาสตร์

อุปนายกฝ่ายบริหาร

4

นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

5

นายปริญญา อัครจันทโชติ

อุปนายกฝ่ายพัฒนา

6

เภสัชกรหญิงวิกัญญา เจนสุริยะกุล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

7

นางรพีพร ตันสกุล

บรรณาธิการ

8

นายพรชัย จงจิตอารี

เลขาธิการ

9

เภสัชกรกานน ธรรมเจริญ

รองเลขาธิการ ฝ่ายพัฒนา

10

น.ส.เกศกาญจน์ ลิมเรืองวุฒิกุล

รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ

11

เภสัชกรหญิงภัทรสุดา เหลืองกาญจนา

รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ

12

นางสาวดาหวัน คำนวนชัย

รองเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรม

13

นางสาวภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์

รองเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรม

14

นางสุพรรณี ปานเสถียรสกุล

รองเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรม

15

นายวรรณพงษ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล

ฝ่ายกฎหมาย

16

นายรัฐกิจพงศ์ เจริญ

ประชาสัมพันธ์

17

นางสมใจ เดชจิจารุวัฒน์

ประชาสัมพันธ์

18

นางสุมิตรา บุญศิริ

เหรัญญิก

19

นางนันทนา วรรณศิริ

นายทะเบียน

20

นายวพิชิตชัย อมรศุภรัตน์

ปฏิคม

21

นายสุรชัย เกษตรตระการ

ผู้ช่วยปฏิคม

22

นายณรงค์ สกุลปิ่นจง

ฝ่ายกิจกรรม

23

นางอำไพ จิตตประสาทศีล

ฝ่ายกิจกรรม

24

นายวิจิตร จตุทิพย์สมพล

ฝ่ายกิจกรรม

25

นายสวิน ฌานะจารี

ฝ่ายกิจกรรม

26

นายจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

ฝ่ายกิจกรรม

 

 

รายชื่อเชิญเป็นที่ปรึกษา สมาคมร้านขายยา สมัยที่ nude celebrities 16  

 

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง-องค์กร

1

นายแพทย์ประชา เอมอมร

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

2

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

3

ศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

4

อาจารย์สมิต สัชฌุกร

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

5

ดร.ภก.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

6

คุณวินัย วีระภุชงค์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

7

คุณเจริญสุข กิจอิทธิ

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

8

คุณศานิต ศรีสังข์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

9

คุณสุขสันต์ จิระจิรยาเวช

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

10

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

11

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

12

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

13

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

14

คุณกฤชพจน์ ตนานุประวัติ

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

15

คุณวิชัย อรุณรักษ์รัตนะ

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

16

ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

17

ดร.วีระศักดิ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

18

ภก.เชิญพร เต็งอำนวย

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

19

คุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

20

คุณโกวิทย์ โอภาศเจริญสุข

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

21

คุณไพศาล เวชพงศา

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

22

คุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

23

ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

24

ภก.ชูศักดิ์ ไมตรีมิตร

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

25

ผศ.ดร.ภก.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

26

ดร.ภญ.พรทิพย์ เจียมสุชน

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

27

คุณดารา มีนะวาณิชย์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

28

คุณสุธรรม ถนอมบูรณ์เจริญ

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

29

คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

30

คุณอดิศร ติระรัตน์ชัยเลิศ

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

31

คุณสฤษดิ์ เวชสุภาพร

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

32

คุณสุชาติ วัชรอยู่

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

33

ภก. กำพล กุลบุศย์

ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา