รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 15 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา

สมัยที่ 15 ปีบริหาร 2553-2554 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณเทวัญ งามบุญสิน

นายกสมาคมร้านขายยา

2

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี

กรรมการที่ปรึกษา

4

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

กรรมการที่ปรึกษา

5

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์

อุปนายกฝ่ายบริหาร

6

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

อุปนายกฝ่ายการเงิน

7

คุณปริญญา อัครจันทโชติ

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

8

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

9

คุณกรุง สุรเวชสุนทร

อุปนายกฝ่ายพัฒนา

10

คุณรพีพร ตันสกุล

บรรณาธิการวารสารยา

11

คุณพรชัย จงจิตอารี

เลขาธิการ

12

คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์

รองเลขาธิการ

13

คุณสุพรรณี ปานเสถียรสกุล

รองเลขาธิการ

14

คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์

รองเลขาธิการ

15

คุณวิกัญญา เจนสุริยะกุล

รองเลขาธิการ

16

คุณสุมิตรา บุญศิริ

เหรัญญิก

17

คุณนันทนา วรรณศิริ

นายทะเบียน

18

คุณณรงค์ สกุลปิ่นจง

ปฏิคม

19

คุณสมใจ เดชจิจารุวัฒน์

ประชาสัมพันธ์

20

คุณวรรณพงษ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล

ประธานฝ่ายกฎหมาย

21

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

กิจกรรม

22

คุณสวิน ฌานะจารี

ฝ่ายกิจกรรม

23

คุณสุรชัย เกษตรตระการ

ฝ่ายกิจกรรม

24

คุณรัฐกิจพงษ์ เจริญ

ฝ่ายพัฒนาสมาชิก

25

คุณณัฐพัชร์ ไชยกฤตยานนท์

ฝ่ายพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

26

คุณเกียรติอนันต์ จริภิญญา

กรรมการ

27

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

กรรมการ

28

คุณวิจิตร จตุทิพย์สมพล

กรรมการ

29

คุณสาวทัณฑิกา บุญภักดี

กรรมการ

30

คุณพิทัต อังรัตสกุล

กรรมการ

31

คุณวพิชิตชัย อมรศุภรัตน์

กรรมการ

32

คุณวรรณพร คุณกิตติ

กรรมการ

 

 

รายชื่อที่ปรึกษา สมาคมร้านขายยา สมัยที่ 15

 

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง-องค์กร

1

นายแพทย์ประชา เอมอมร

รองประธานกรรมการ

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

2

ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และกองทุนสนับสนุนสุขภาวะแห่งชาติ

3

ศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน

อดีตที่ปรึกษาสมาคมฯ

สมัยที่ 1 ถึงปัจจุบัน

4

อาจารย์สมิต สัชฌุกร

บริษัท บางกอกคอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

5

คุณวินัย วีระภุชงค์

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

6

คุณเจริญสุข กิจอิทธิ

ประธานกรรมการ

บริษัท เจริญสุข (ฮุ่นชิว) จำกัด

7

คุณศานิต ศรีสังข์

อดีตหัวหน้ากองนิติกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

8

คุณสุขสันต์ จิรจริยาเวช

อดีตนายกสมาคมร้านขายยา

สมัยที่ 1 สมัยที่ 3

9

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

อดีตนายกสมาคมร้านขายยา

สมัยที่ 7-8

ห้างเทพรักษ์เซ็นเตอร์ จ.ประจวบฯ

10

เภสัชกรประสิทธิ์ วงศ์นิจศีล

อดีตประธานชมรมร้านขายยาแห่ง-

ประเทศไทย

11

คุณกฤชพจน์ ตนานุประวัติ

ประธานชมรมร้านขายยาแห่ง-

ประเทศไทย

12

เภสัชกรธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล

นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

(ประเทศไทย)

13

เภสัชกรเชิญพร เต็งอำนวย

นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรม

ผลิตยาแผนปัจจุบัน

14

คุณไพศาล เวชพงศา

อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร

และผู้บริหาร บจก.หขย.ตราเสือดาว

15

คุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์

นายกเภสัชพาณิชย์สมาคม

16

คุณโกวิทย์ โอภาศเจริญสุข

ผู้บริหาร mature porn บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

17

คุณดารา มีนะวาณิชย์

ผู้บริหาร บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

18

เภสัชกรนิติพงษ์ ฐานัตถวงศ์เจริญ

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จำกัด

19

คุณอดิศร ติระรัตน์ชัยเลิศ

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จำกัด

20

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสนามจันทน์

21

คุณสมหมาย เหลืองกาญจนา

ร้าน สินอุดมฟาร์มาซี

22

คุณวีระศักดิ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์

บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน

แลบบอราตอรี่ จำกัด

23

คุณสุชาติ วัชรอยู่

ร้าน เอส.ซี.เภสัช

24

เภสัชกรกำพล กุลบุศย์

ร้าน จักรเพชรเภสัช

25

คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์

บริษัท cartoon porn pics มิลลิเมด จำกัด

26

คุณสฤษดิ์ เวชสุภาพร

บริษัท เวลเกทดิสทริบิวชั่น จำกัด

27

คุณสุธรรม ถนอมบูรณ์เจริญ

บริษัท ที.ดี.อินทีเกรด mature porn จำกัด