รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 2 ปีบริหาร 2527 celebrity porn - 2528 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ - mature porn สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณวิษณุ หงส์พงศ์

นายกสมาคม

2

คุณพิเชษฐ์ เวชจตุพร

อุปนายกสมาคม

3

คุณวิเชียร โชตนรุ่งเรือง

อุปนายกสมาคม

4

คุณพิมาน สัมพันธ์นนท์

อุปนายกสมาคม

5

คุณสิทธิชัย สมบูรณ์เวชชการ

เลขาธิการ

6

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

รองเลขาธิการ

7

คุณวิทยา บริณายกานนท์

เหรัญญิก

8

คุณศุภพงษ์ เลการัตน์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

9

คุณซิวเอียะ แซ่จิว

นายทะเบียน

10

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

ผู้ช่วยนายทะเบียน

11

คุณทินกร องอาจสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12

คุณณรงค์ สุรเมธากุล

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

13

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

14

คุณประวิทย์ คุณศรีรักษ์สกุล

ปฏิคม

15

คุณธาดา ติรการุณ

ปฏิคม

16

คุณไวกูร อัครจันทโชติ

ปฏิคม

17

คุณไพบูลย์ คุณณะรักษ์ไทย

ฝ่ายสันทนาการ

18

คุณไพบูลย์ เฉลิมชัยกิจ

ฝ่ายสันทนาการ

19

คุณไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์

ฝ่ายสันทนาการ

20

คุณพิสิฎร์ อริยโสภารักษ์

ประสานงาน

21

คุณธีรวัต กันตะจินดา

ประสานงาน

22

คุณบัณฑิต ศรีพระประแดง

ประสานงาน

23

คุณสกล สมบูรณ์วิทย์

ประสานงาน

24

คุณทรงเกียรติ องศอานนท์

ประสานงาน

25

คุณวิวัตร นันทวรพงษา

ประสานงาน

26

คุณพิพัฒน์ หาญพิพัตน์พานิช

ประสานงาน