รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 3 ปีบริหาร hot milf porn 2529 - 2530 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ - lesbian porn videos สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสุขสันต์ จิรจริยาเวช

นายกสมาคม

2

คุณสิทธิชัย สมบูรณ์เวชชการ

อุปนายกสมาคม

3

คุณสันต์ แซ่จิว

อุปนายกสมาคม

4

คุณไพบูลย์ คุณณะรักษ์ไทย

อุปนายกสมาคม

5

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

อุปนายกสมาคม

6

คุณศุภพงษ์ เลการัตน์

บรรณาธิการ

7

คุณวิชัย คูสกุล

เลขาธิการ

8

คุณทินกร องอาจสัมฤทธิ์

รองเลขาธิการ

9

คุณพิเชษฐ์ เวชจตุพร

เหรัญญิก

10

คุณประวิทย์ คุณศรีรักษ์สกุล

ผู้ช่วยเหรัญญิก

11

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

นายทะเบียน

12

คุณสมลักษณ์ ลิ้มหภิรมย์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

13

คุณวิชัย รุจิวิพัฒน์

ประชาสัมพันธ์

14

คุณชัยเสรี จิวะวิจิตร์

ประชาสัมพันธ์

15

คุณนคร สุรเวชสุนทร

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

16

คุณธาดา ติรการุณ

ปฏิคม

17

คุณวิเชียร โชตนรุ่งเรือง

ฝ่ายสันทนาการ

18

คุณพิสิฎร์ อริยโสภารักษ์

ประสานงาน

19

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ

สวัสดิการ

20

คุณณรงค์ สุรเมธากุล

กรรมการ

21

คุณไวกูร อัครจันทโชติ

กรรมการ

22

คุณธีรวัต กันตะจินดา

กรรมการ

23

คุณธาตรี ตันติโภคิน

กรรมการ

24

คุณเทวัญ งามบุญสิน

กรรมการ

25

คุณสมชาย สุสัณฐิตพงศ์

กรรมการ

26

คุณสมาน สถิตชัยเจริญ

กรรมการ

27

คุณฮะเม้ง แซ่ล้อ

กรรมการ