รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 4 ปีบริหาร 2531 milf porn - 2532 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ ebony porn - สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณพิเชษฐ์ เวชจตุพร

นายกสมาคม

2

คุณวิทยา บริณายกานนท์

อุปนายกสมาคม

3

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

อุปนายกสมาคม

4

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

อุปนายกสมาคม

5

คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์

อุปนายกสมาคม

6

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ

บรรณาธิการ

7

คุณเทวัญ งามบุญสิน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

8

คุณถิรเดช สกุลปิ่นจง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

9

คุณพิสุทธิ์ นิมิตตานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

10

คุณศุภพงษ์ เลการัตน์

เลขาธิการ

11

คุณชัยวัฒน์ เลิศชัยศิริกุล

รองเลขาธิการ

12

คุณประวิทย์ คุณศรีรักษ์สกุล

เหรัญญิก

13

คุณธวัชชัย โสตถีวรกุล

ผู้ช่วยเหรัญญิก

14

คุณรพีพร ตันสกุล

นายทะเบียน

15

คุณสันทยา โอฬารึก

ผู้ช่วยนายทะเบียน

16

คุณสมหมาย ห้าวหาญ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

17

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์

ประชาสัมพันธ์

18

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

19

คุณธาดา ติรการุณ

ปฏิคม

20

คุณประสงค์ เอี่ยมพรรัตน์

ผู้ช่วยปฏิคม

21

คุณนคร สุรเวชสุนทร

ฝ่ายสันทนาการ

22

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

ผู้ช่วยบันเทิงและกีฬา

23

คุณพิมาน สัมพันธ์นนท์

กรรมการ

24

คุณพิสิฎร์ อริยโสภารักษ์

กรรมการ

25

คุณไวกูร อัครจันทโชติ

กรรมการ

26

คุณธีรวัต กันตะจินดา

กรรมการ

27

คุณประพฤติ ภูวจรูญกุล

กรรมการ

28

คุณสุรสิทธิ์ มาเสถียร

กรรมการ