รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 5 celebrity sex tapes ปีบริหาร 2533 - 2534 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ mature women - สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณพิเชษฐ์ เวชจตุพร

นายกสมาคม

2

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

อุปนายกสมาคม

3

คุณศุภพงษ์ เลการัตน์

อุปนายกสมาคม

4

คุณชัยเสรี จิวะวิจิตร์

อุปนายกสมาคม

5

คุณสมหมาย เหลืองกาญจนา

อุปนายกสมาคม

6

คุณประกิตต์ ตันติภูษานนท์

อุปนายกสมาคม

7

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ

บรรณาธิการ

8

คุณถิรเดช สกุลปิ่นจง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ,
ผู้ช่วยบันเทิงและกีฬา

9

คุณพิสุทธิ์ นิมิตตานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

10

คุณสุรชัย ภัทรธารวณิชย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

11

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

ฝ่ายวิชาการ

12

คุณระดม องค์มหัทมงคล

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

13

คุณชัยวัฒน์ เลิศชัยศิริกุล

เลขาธิการ

14

คุณสุรสิทธิ์ มาเสถียร

รองเลขาธิการ

15

คุณปริญญา อัครจันทโชติ

รองเลขาธิการ

16

คุณประวิทย์ คุณศรีรักษ์สกุล

เหรัญญิก

17

คุณธวัชชัย โสตถีวรกุล

ผู้ช่วยเหรัญญิก

18

คุณรพีพร ตันสกุล

นายทะเบียน

19

คุณสันทยา โอฬารึก

ผู้ช่วยนายทะเบียน

20

คุณสมหมาย ห้าวหาญ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

21

คุณสมาน สถิตชัยเจริญ

ปฏิคม

22

คุณสมชาย สุสัณฐิตพงศ์

ผู้ช่วยปฏิคม

23

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

ฝ่ายสันทนาการ

24

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

ประสานงานส่วนกลาง

25

คุณกฤษฎา ธนสารโสภาภรณ์

ประสานงานส่วนกลาง

26

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์

ประสานงานส่วนภูมิภาค

27

คุณสุจินต์ กมลกิจการ

ประสานงานส่วนภูมิภาค

28

คุณวิวัฒน์ แซ่เซียว

ประสานงานส่วนภูมิภาค

29

คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์

กรรมการ