รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 6 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 6 ปีบริหาร mature ladies 2535 - 2536 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ lesbian videos - สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณพิเชษฐ์ เวชจตุพร

นายกสมาคม

2

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

อุปนายกสมาคม

3

คุณนคร สุรเวชสุนทร

อุปนายกสมาคม

4

คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์

อุปนายกสมาคม

5

คุณสมหมาย เหลืองกาญจนา

อุปนายกสมาคม

6

คุณวัชระ สนเอี่ยม

อุปนายกสมาคม

7

คุณพจน์ รัตนศรีสมภพ

อุปนายกสมาคม

8

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ

บรรณาธิการ,
ประสานงานส่วนภูมิภาค

9

คุณวิชัย รุจิวิพัฒน์

ฝ่ายวิชาการ

10

คุณระดม องค์มหัทมงคล

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

11

คุณชัยวัฒน์ เลิศชัยศิริกุล

ฝ่ายวารสารยา

12

คุณสุพัฒน์ ตันติภัทราศิลป์

ผู้ช่วยฝ่ายวารสารยา

13

คุณถิรเดช สกุลปิ่นจง

เลขาธิการ

14

คุณพิสุทธิ์ นิมิตตานนท์

รองเลขาธิการ

15

คุณธีระ จิรจริยาเวช

รองเลขาธิการ

16

คุณประวิทย์ คุณศรีรักษ์สกุล

เหรัญญิก

17

คุณรพีพร ตันสกุล

นายทะเบียน

18

คุณสันทยา โอฬารึก

ผู้ช่วยนายทะเบียน

19

คุณสมหมาย ห้าวหาญ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

20

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

ผู้ช่วยนายทะเบียน

21

คุณเทวัญ งามบุญสิน

ปฏิคม

22

คุณสมเดช ดุลยอนุกิจ

ผู้ช่วยปฏิคม

23

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

ฝ่ายสันทนาการ

24

คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์

ผู้ช่วยบันเทิงและกีฬา

25

คุณจิรศักดิ์ พิทักษ์พรไพศาล

ผู้ช่วยบันเทิงและกีฬา

26

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

ประสานงานส่วนกลาง

27

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์

ประสานงานส่วนภูมิภาค

28

คุณพิสิฎร์ อริยโสภารักษ์

ผู้ช่วยประสานงาน

29

คุณสุจินต์ กมลกิจการ

ผู้ช่วยประสานงาน