รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ mature nudes 7 ปีบริหาร 2537 - 2538 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ celebrity sex tapes - สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

นายกสมาคม

2

คุณพิเชษฐ์ เวชจตุพร

กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณประวิทย์ คุณศรีรักษ์สกุล

อุปนายกสมาคม

4

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

อุปนายกสมาคม

5

คุณนคร สุรเวชสุนทร

อุปนายกสมาคม

6

คุณเทวัญ งามบุญสิน

อุปนายกสมาคม

7

คุณสมหมาย เหลืองกาญจนา

อุปนายกสมาคม

8

คุณวัชระ สนเอี่ยม

อุปนายกสมาคม

9

คุณพจน์ รัตนศรีสมภพ

อุปนายกสมาคม

10

คุณรพีพร ตันสกุล

ฝ่ายวิชาการ

11

คุณสุพัฒน์ ตันติภัทราศิลป์

ฝ่ายวิชาการ

12

คุณถิรเดช สกุลปิ่นจง

ฝ่ายวารสารยา

13

คุณพิสุทธิ์ นิมิตตานนท์

ฝ่ายวารสารยา

14

คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์

เลขาธิการ

15

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ

รองเลขาธิการ

16

คุณสันทยา โอฬารึก

รองเลขาธิการ

17

คุณพิสิฎร์ อริยโสภารักษ์

เหรัญญิก

18

คุณบุรินทร์ พิชิตณรงค์ชัย

ผู้ช่วยเหรัญญิก

19

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

นายทะเบียน

20

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์

ประชาสัมพันธ์

21

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

ปฏิคม

22

คุณจิรศักดิ์ พิทักษ์พรไพศาล

ปฏิคม

23

คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์

ฝ่ายกิจกรรม

24

คุณภิญโญ วิทยาภรณ์

ฝ่ายกิจกรรม

25

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

ฝ่ายกิจกรรม

26

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

ฝ่ายสันทนาการ

27

คุณสุจินต์ กมลกิจการ

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

28

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

29

คุณอุทัย อารยางกูร

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

30

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

31

คุณสมพงษ์ คุรุมณีตระกูล

ส่งเสริมสมาชิกภาพ