รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 8 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 8 ปีบริหาร 2539 - hot lesbian porn 2540 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ milf porn - สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

นายกสมาคม

2

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

อุปนายกสมาคม

3

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์

อุปนายกสมาคม

4

คุณนคร สุรเวชสุนทร

อุปนายกสมาคม

5

คุณเทวัญ งามบุญสิน

อุปนายกสมาคม

6

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

อุปนายกสมาคม

7

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

อุปนายกสมาคม

8

คุณสมหมาย เหลืองกาญจนา

อุปนายกสมาคม

9

คุณภิญโญ วิทยาภรณ์

อุปนายกสมาคม

10

คุณอุทัย อารยางกูร

อุปนายกสมาคม

11

คุณถิรเดช สกุลปิ่นจง

บรรณาธิการ

12

คุณวีระชัย เพ็ญศิรินภา

ฝ่ายวิชาการ

13

คุณบรรเลง ศรีคงแก้ว

ฝ่ายวิชาการ

14

คุณประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล

ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายวารสารยา

15

คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์

เลขาธิการ

16

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

รองเลขาธิการ

17

คุณวัชรินทร์ ภัทรยิ่งสกุล

รองเลขาธิการ

18

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์

เหรัญญิก

19

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

นายทะเบียน

20

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ

ประชาสัมพันธ์

21

คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์

ปฏิคม

22

คุณจิรศักดิ์ พิทักษ์พรไพศาล

ผู้ช่วยปฏิคม

23

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

ฝ่ายกิจกรรม

24

คุณสมพงษ์ คุรุมณีตระกูล

ฝ่ายกิจกรรม

25

คุณนันทนา วรรณศิริ

ฝ่ายกิจกรรม

26

คุณรพีพร ตันสกุล

ฝ่ายสันทนาการ

27

คุณสันทยา โอฬารึก

ฝ่ายสันทนาการ

28

คุณสุพัฒน์ ตันติภัทราศิลป์

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

29

คุณสมชัย รัตนฐิติกุล

ส่งเสริมสมาชิกภาพ