รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ hot lesbian porn 9 ปีบริหาร 2541 - 2542 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ - mature nudes สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต นายกสมาคม

2

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์ กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์ อุปนายกสมาคม

4

คุณเทวัญ งามบุญสิน อุปนายกสมาคม

5

คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์ อุปนายกสมาคม

6

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช อุปนายกสมาคม

7

คุณสมหมาย เหลืองกาญจนา อุปนายกสมาคม

8

คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

9

คุณจิรศักดิ์ พิทักษ์พรไพศาล ฝ่ายบริหาร

10

คุณภิญโญ วิทยาภรณ์ ฝ่ายบริหาร

11

คุณสมพงษ์ คุรุมณีตระกูล ฝ่ายบริหาร

12

คุณวัชรินทร์ ภัทรยิ่งสกุล ฝ่ายบริหาร

13

คุณประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล บรรณาธิการ

14

คุณบรรเลง ศรีคงแก้ว บรรณาธิการ

15

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ ฝ่ายวิชาการ

16

คุณสุพัฒน์ ตันติภัทราศิลป์ ฝ่ายวิชาการ

17

คุณธงชัย โกมลวัฒนชัย ฝ่ายวิชาการ

18

คุณวิโรจน์ เจียรพัทนรักษ์ ฝ่ายวิชาการ

19

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล เลขาธิการ

20

คุณอุทัย อารยางกูร รองเลขาธิการ

21

คุณจักรชัย ฉันทโรจน์ รองเลขาธิการ

22

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี รองเลขาธิการ

23

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์ เหรัญญิก

24

คุณวัฒนา เทพาวัฒนาสุข ผู้ช่วยเหรัญญิก

25

คุณสุมิตรา บุญศิริ ผู้ช่วยเหรัญญิก

26

คุณนันทนา วรรณศิริ นายทะเบียน

27

คุณสันทยา โอฬารึก ผู้ช่วยนายทะเบียน

28

คุณรพีพร ตันสกุล ปฏิคม

29

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล ปฏิคม

30

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา ฝ่ายกิจกรรม

31

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย ฝ่ายกิจกรรม

32

คุณณรงค์ สกุลปิ่นจง ฝ่ายกิจกรรม

33

คุณสุชาติ สุขุมวาท ฝ่ายกิจกรรม