รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา

สมัยที่ lesbian videos 10 ปีบริหาร 2543 - 2544 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ - ebony sex สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

นายกสมาคม

2

คุณสุขสันต์ จิรจริยาเวช

กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์

กรรมการที่ปรึกษา

4

คุณเทวัญ งามบุญสิน

อุปนายกสมาคม

5

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

อุปนายกสมาคม

6

คุณสมหมาย เหลืองกาญจนา

อุปนายกสมาคม

7

คุณภิญโญ วิทยาภรณ์

อุปนายกสมาคม

8

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์

อุปนายกสมาคม

9

คุณประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล

อุปนายกสมาคม

10

คุณถิรเดช สกุลปิ่นจง

บรรณาธิการ

11

คุณจักรชัย ฉันทโรจน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

12

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี

เลขาธิการ

13

คุณธงชัย โกมลวัฒนชัย

รองเลขาธิการ

14

คุณวิโรจน์ เจียรพัทนรักษ์

รองเลขาธิการ

15

คุณรพีพร ตันสกุล

เหรัญญิก

16

คุณสันทยา โอฬารึก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

17

คุณนันทนา วรรณศิริ

นายทะเบียน

18

คุณสมศักดิ์ สร้อยทรัพย์

ประชาสัมพันธ์

19

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

ประชาสัมพันธ์

20

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

ปฏิคม

21

คุณวิลาวัลย์ เสตะสุนทร

ปฏิคม

22

คุณสุปัญญ์ โคตรสุ

กรรมการ

23

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

กรรมการ

24

คุณอุทัย อารยางกูร

กรรมการ

25

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

กรรมการ

26

คุณวัชรินทร์ ภัทรยิ่งสกุล

กรรมการ

27

คุณวัฒนา เทพาวัฒนาสุข

กรรมการ

28

คุณณรงค์ สกุลปิ่นจง

กรรมการ

29

คุณสุชาติ สุขุมวาท

กรรมการ

30

คุณพิทัต อังรัตสกุล

กรรมการ

31

คุณสมบัติ ก้องวุฒิเวช

กรรมการ