รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 11 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 11 ปีบริหาร 2545 - milf porn pics 2546 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ - ebony porn สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี

นายกสมาคม

2

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณเทวัญ งามบุญสิน

อุปนายกสมาคม

4

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

อุปนายกสมาคม

5

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

อุปนายกสมาคม

6

คุณภิญโญ วิทยาภรณ์

อุปนายกสมาคม

7

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์

อุปนายกสมาคม

8

คุณประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล

อุปนายกสมาคม, บรรณาธิการ

9

คุณชัย ชัชวาลกิตติ์

เลขาธิการ

10

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

รองเลขาธิการ

11

คุณธงชัย โกมลวัฒนชัย

รองเลขาธิการ

12

คุณวิโรจน์ เจียรพัทนรักษ์

รองเลขาธิการ

13

คุณวิลาวัลย์ เสตะสุนทร

รองเลขาธิการ

14

คุณรพีพร ตันสกุล

เหรัญญิก

15

คุณนันทนา วรรณศิริ

นายทะเบียน

16

คุณสุพรรณี ปานเสถียรสกุล

ประชาสัมพันธ์

17

คุณสมใจ เดชจิจารุวัฒน์

ประชาสัมพันธ์

18

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

ปฏิคม

19

คุณอาลัก ทัศนปริชญานนท์

ปฏิคม

20

คุณสันทยา โอฬารึก

ฝ่ายกิจกรรม

21

คุณณรงค์ สกุลปิ่นจง

ฝ่ายกิจกรรม

22

คุณสมบัติ ก้องวุฒิเวช

ฝ่ายกิจกรรม

23

คุณสุชาติ สุขุมวาท

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

24

คุณพิทัต อังรัตสกุล

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

25

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

กรรมการ

26

คุณวัชรินทร์ ภัทรยิ่งสกุล

กรรมการ

27

คุณภษร พระเทพ

กรรมการ