รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 12 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 12 ปีบริหาร porn cartoons 2547 - 2548 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ hot milf - สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี

นายกสมาคม

2

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต

กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณเทวัญ งามบุญสิน

อุปนายกสมาคม

4

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

อุปนายกสมาคม

5

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

อุปนายกสมาคม

6

คุณภิญโญ วิทยาภรณ์

อุปนายกสมาคม

7

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์

อุปนายกสมาคม

8

คุณประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล

อุปนายกสมาคม, บรรณาธิการ

9

คุณสุชาติ สุขุมวาท

เลขาธิการ

10

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

รองเลขาธิการ

11

คุณธงชัย โกมลวัฒนชัย

รองเลขาธิการ

12

คุณสมบัติ ก้องวุฒิเวช

รองเลขาธิการ

13

คุณอาลัก ทัศนปริชญานนท์

รองเลขาธิการ

14

คุณรพีพร ตันสกุล

เหรัญญิก

15

คุณนันทนา วรรณศิริ

นายทะเบียน

16

คุณทัณฑิกา บุญภักดี

ผู้ช่วยนายทะเบียน

17

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

ปฏิคม

18

คุณสวิน ฌานะจารี

ผู้ช่วยปฏิคม

19

คุณสันทยา โอฬารึก

ฝ่ายกิจกรรม

20

คุณสมใจ เดชจิจารุวัฒน์

ฝ่ายกิจกรรม

21

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

22

คุณณรงค์ สกุลปิ่นจง

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

23

คุณสุพรรณี ปานเสถียรสกุล

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

24

คุณภษร พระเทพ

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

25

คุณชัย ชัชวาลกิตติ์

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

26

คุณสมบุญ พงศ์ชัยกรุง

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

27

คุณพุฒฐิพงศ์ ชัยสมภาร

ส่งเสริมสมาชิกภาพ