รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 13 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 13 ปีบริหาร hot lesbian porn 2549 - 2550 (วาระ 2 ปี)

 

ลำดับ

ชื่อ - porn cartoons สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล

นายกสมาคม

2

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี

กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณเทวัญ งามบุญสิน

อุปนายกสมาคม

4

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช

อุปนายกสมาคม

5

คุณปริญญา อัครจันทโชติ

อุปนายกสมาคม

6

คุณภิญโญ วิทยาภรณ์

อุปนายกสมาคม

7

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์

อุปนายกสมาคม

8

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย

อุปนายกสมาคม

9

คุณวิบูลย์ ปิติไกรศร

อุปนายกสมาคม

10

คุณทวีเกียรติ ศุทธาดิศัย

บรรณาธิการ

11

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

12

คุณทัณฑิกา บุญภักดี

เลขาธิการ

13

คุณพุฒฐิพงศ์ ชัยสมภาร

รองเลขาธิการ

14

คุณพรชัย จงจิตอารี

รองเลขาธิการ

15

คุณสุมิตรา บุญศิริ

เหรัญญิก

16

คุณนันทนา วรรณศิริ

นายทะเบียน

17

คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

18

คุณสมใจ เดชจิจารุวัฒน์

ประชาสัมพันธ์

19

คุณสมบุญ พงศ์ชัยกรุง

ปฏิคม

20

คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์

ผู้ช่วยปฏิคม

21

คุณสุรชัย เกษตรตระการ

ฝ่ายกิจกรรม

22

คุณสวิน ฌานะจารี

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

23

คุณประสงค์ เหล่านภาพร

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

24

คุณอำไพ จิตตประสาทศีล

ส่งเสริมสมาชิกภาพ

25

คุณรพีพร ตันสกุล

กรรมการ

26

คุณณรงค์ สกุลปิ่นจง

กรรมการ

27

คุณสุพรรณี ปานเสถียรสกุล

กรรมการ