รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล
Share


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา
สมัยที่ 14 ปีบริหาร ebony porn 2551 - 2552 (วาระ 2 ปี)
 

ลำดับ

ชื่อ - sex cartoons สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล นายกสมาคม

2

คุณสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต กรรมการที่ปรึกษา

3

คุณสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี กรรมการที่ปรึกษา

4

คุณเทวัญ งามบุญสิน อุปนายกสมาคม

5

คุณรพีพร ตันสกุล อุปนายกสมาคม

6

คุณปริญญา อัครจันทโชติ อุปนายกสมาคม

7

คุณธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา อุปนายกสมาคม

8

คุณสุทธิโรจน์ กิจเจริญโรจน์ อุปนายกสมาคม

9

คุณจรรยพจน์ วัฒนะแสงมีชัย อุปนายกสมาคม

10

คุณทัณฑิกา บุญภักดี อุปนายกสมาคม

11

คุณวิกัญญา เจนสุริยะกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการ

12

คุณสงคราม อัจฉริยะศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

13

คุณทวีเกียรติ ศุทธาดิศัย ฝ่ายวิชาการ

14

คุณวิจิตร จตุทิพย์สมพล เลขาธิการ

15

คุณพุฒฐิพงศ์ ชัยสมภาร รองเลขาธิการ

16

คุณพรชัย จงจิตอารี รองเลขาธิการ

17

คุณกรุง สุรเวชสุนทร รองเลขาธิการ

18

คุณนิรันดร์ อังคณาพาณิช เหรัญญิก

19

คุณนันทนา วรรณศิริ นายทะเบียน

20

คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

21

คุณสมใจ เดชจิจารุวัฒน์ ประชาสัมพันธ์

22

คุณอำไพ จิตตประสารทศีล ปฏิคม

23

คุณสุรชัย เกษตรตระการ ผู้ช่วยปฏิคม

24

คุณณรงค์ สกุลปิ่นจง ฝ่ายกิจกรรม

25

คุณสุพรรณี ปานเสถียรสกุล ฝ่ายกิจกรรม

26

คุณสวิน ฌานะจารี ฝ่ายกิจกรรม

27

คุณเกียรติอนันต์ จิรภิญญา ส่งเสริมสมาชิกภาพ

28

คุณบรรเจิด ถาวรเจริญทรัพย์ ส่งเสริมสมาชิกภาพ