รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ PDF พิมพ์ อีเมล

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมร้านขายยา

สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2557-2558 (วาระ 2 celebrity porn ปี)

ลำดับ ชื่อ black booty - สกุล ตำแหน่ง
1 นายปริญญา  อัครจันทโชติ นายกสมาคมร้านขายยา
2 นายเทวัญ  งามบุญสิน กรรมการที่ปรึกษา
3 นายนิรันดร์  อังคณาพาณิช อุปนายกฝ่ายการเงิน
4 นายสงคราม  อัจฉริยะศาสตร์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
5 นายธีระพงษ์  มงคลวัฒนลีลา อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
6 นางรพีพร  ตันสกุล อุปนายกฝ่ายสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
7 นายพรชัย  จงจิตอารี อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน
8 นายวิจิตร  จตุทิพย์สมพล อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์การ
9 เภสัชกรหญิงวิกัญญา  เจนสุริยะกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการเภสัชศาสตร์
10 เภสัชกรกานน  ธรรมเจริญ อุปนายกฝ่ายพัฒนา
11 นายกรุง สุรเวชสุนทร อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( cartoon porn pics IT )
12 เภสัชกรจักกริศน์  พิพัฒน์ปัญญกูล เวบมาสเตอร์สมาคมฯ
13 นางสาวเกศกาญจน์  ลิมเรืองวุฒิกุล เลขาธิการ
14 นางสาววรรณพร  คุณกิตติ บรรณาธิการ/รองเลขาธิการ
15 นางสาวภรณ์พิมล  ชัยวงศ์โรจน์ รองเลขาธิการ
16 นางสมใจ  เดชจิจารุวัฒน์ รองเลขาธิการ
17 นางสุมิตรา  บุญศิริ เหรัญญิก
18 นางสุพรรณี  ปานเสถียรสกุล ฝ่ายบริหาร
19 เภสัชกรอุทัย  อารยางกูร ฝ่ายวิชาการ
20 นายวรรณพงษ์  รุ่งโรจน์วุฒิกุล ฝ่ายกฎหมายและระเบียบ
21 นายรัฐกิจพงศ์  เจริญ ประชาสัมพันธ์
22 นางนันทนา  วรรณศิริ นายทะเบียน
23 นางอำไพ  จิตตประสาทศีล ฝ่ายทะเบียน
24 นายสุรชัย  เกษตรตระการ ฝ่ายกิจกรรม
25 นางสุภารัตน์  กรรณิกาธนานนท์ ฝ่ายกิจกรรม
26 นายณรงค์  สกุลปิ่นจง ฝ่ายจัดซื้อ
27 นายวพิชิตชัย  อมรศุภรัตน์ ปฏิคม
28 นายสวิน  ฌานะจารี ปฏิคม
29 นายเจริญ  สามัคยานุสรณ์ สมาชิกสัมพันธ์
30 นายจรรยพจน์  วัฒนะแสงมีชัย สมาชิกสัมพันธ์