ประวัตินายกสมาคม
สาส์นนายกสมาคม PDF พิมพ์ อีเมล

 


คุณ ปริญญา  อัครจันทน์โชติ
นายกสมาคมร้านขายยา

 

          สมาคมร้านขายยา ก่อตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน   2524  จนถึงปีนี้สมาคมร้านขายยามีอายุ 29 ปี ผมเข้ามาเมื่อปี  2526  โดยเริ่มเข้ามาช่วยงานสมาคมฯ ในตำแหน่งกรรมการเขต ต่อมาเป็นกรรมการบริหาร และอุปนายกหลายสมัย จนมาถึงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

 

          นโยบายการบริหารงาน ของนายกสมาคมร้านขายยา สมัยที่ 15 คือ  การนำกรรมการบริหาร,กรรมการเขต,กรรมการจังหวัดและสมาชิก ให้มีขีดความรู้ความ สามารถเพิ่มขึ้น อาทิ การสร้างวิสัยทัศน์ในด้านธุรกิจ จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบบบริหารจัดการ โดยเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยาย ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมโดยจัดให้มีโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสร้างความปรองดองในอาชีพ โดยได้มีโครงการพัฒนา ดังต่อไปนี้

 

โครงการพัฒนากรรมการบริหาร

 

วัตถุประสงค์

 

          1.      เพื่อให้กรรมการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสมาคมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก และประชาชน

          2.      เพื่อให้กรรมการรับรู้ถึงสถานการณ์ และมีวิสัยทัศน์ในการนำพาสมาคมเดินไปสู่อนาคตที่เหมาะสม

          3.      เพื่อให้กรรมการรู้ถึงวิทยาการเกี่ยวกับการคิด และการค้นคว้าสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆให้กับสมาคม

          4.      เพื่อให้กรรมการสามารถแปรความรู้ และความคิด ไปสู่การปฏิบัติ

 

แนวทางการทำงาน

 

            วัตถุประสงค์ข้อ 1 จะเป็นผลได้ เมื่อข้อ 2 – 4 มีผลสำเร็จ

 

             วัตถุประสงค์ข้อ 2 (รู้ถึงสถานการณ์ และมีวิสัยทัศน์) ทำได้โดยการ

                            brief สถานการณ์รอบด้าน โดยคนหลายๆแวดวง

                            ส่งเสริมให้กรรมการได้ออกไปรับรู้ข้อมูลภายนอกผ่านการประชุมในเวทีต่างๆ

                            สนับสนุนให้กรรมการค้นคว้า เกาะติดตามข้อมูล โดยเฉพาะในเรื่องที่สมาคมสนใจ

                            ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ วางแผน

 

             วัตถุประสงค์ข้อ 3 (รู้ถึงวิทยาการเกี่ยวกับการคิด และการค้นคว้าสมัยใหม่) ทำได้โดย

                            อบรมในเรื่อง ตัวอย่าง เช่น

                                - วิธีการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น SWOT,

                                - การวางกลยุทธ์

                                - การเขียนโครงการ

                                - แผนภูมิช่วยคิดต่างๆ

                                - การคิดแบบหมวกหกใบ Six Thinking Hats

                                - การค้นคว้าข้อมูล เช่น

                                                 ใช้อินเตอร์เน็ท

                                                 การทำวิจัยอย่างง่าย

                         ให้ทำกิจกรรมหลังอบรม เช่น สนับสนุนให้กรรมการตั้งหัวข้อสืบค้นข้อมูลเพื่อทำสกู๊ปลงพิมพ์ในวารสารยา, มอบหมายให้ติดตามข้อมูลเฉพาะเรื่อง

 

            วัตถุประสงค์ข้อ 4 (แปรความรู้ และความคิด ไปสู่การปฏิบัติ) ทำได้โดย

                         อบรม เกี่ยวกับ

                            -  การเขียนโครงการ

                            -  การเจรจาต่อรอง

                            -  หลักการประชุม

                            -  การนำเสนอโครงการ, การขายความคิด

                            -  จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

                            -  การเข้าสังคม

                            -  การใช้ IT

                      เปิดโอกาสให้กรรมการได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

 

 

  

โครงการสร้างที่ทำการสมาคมใหม่

 

          โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากคณะกรรมการสมัยที่แล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้มีความตั้งใจที่จะทำให้ ที่ทำการใหม่สมาคมแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2553 นี้

 

 

โครงการอบรมผู้ช่วยเภสัชกร

 

          โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาความรู้ความชำนาญในสายวิชาชีพ และยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถส่งบุตรหลานและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกรนี้ได้ โดยโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มได้ต้นปี 2554 เป็นต้นไป

 

            หากท่านสมาชิกมีความประสงค์ติชมการทำงาน หรือแนะนำโครงการต่างๆแก่คณะกรรการสมัยปัจจุบันสามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่เว็บบอร์ด หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือส่งข้อความมายังติดต่อเรา คณะกรรมการสมาคมจักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

 ................................................................